Ovládanie servomotorov
Dnešné modelárske servá obsahujú elektromotor s prevodovkou a riadiacou elektroniku:
Zjednodušené zapojenie elektroniky je na blokovej schéme. Do vstupu prichádza riadiaci impulz, ktorý spustí monostabilný klopný obvod, ten vygeneruje impulz o dľžke zodpovedajúcej momentálnej polohe serva a opačnej polarity ako je vstupný riadiaci impulz. Tieto dva impulzy sa porovnávajú a výsledkom je rozdielový impulz, který po zosilnení cez mostíkový spínač spôsobí roztočenie elektromotora jedným, alebo druhým smerom. Elektromotor cez prevodovku otáča výstupným hiadeľom a súčasne aj potenciometrom, ktorý pôsobí ako spetná väzba do monostabilného klopného obvodu. Smer otáčania je taký, že impulz generovaný monostabilným klopným obvodem sa svojou dĺžou přibližuje dĺžke vstupného riadiaceho impulzu a keď sú obidva impulzy rovnako dlhé, elektromotor se zastaví. Servo dosiahlo polohu, ktorá zodpovedá momentálne prijímanému riadiacemu impulzu.
Dnes používané serva pracujú s kladnými riadiacimi impulzami o dĺžke 1-2ms. Dĺžka impulzu 1,5ms zodpovedá strednej polohe serva, 1ms je jedna a 2ms druhá krajná poloha. Mechanické provedenie serva môže byť také, že servo je schopné pohybu v rozsahu o niečo vetšom než 180 stupňov, ale nie je to pravidlom. Vetšina serv má na koncoch rozsahu pohybu mechanické blokovanie, na čo je potreba dávať pozor, pretože při dojdení na doraz se výrazne zvýši prúd odoberaný servom a môže to skončiť tým, že zhorí elektronika serva.